Koncepcja

Inicjatywa Baltic Fund (Funduszu Bałtyckiego) to propozycja strategicznego ruchu geopolitycznego w Europie Północnej, polegająca na utworzeniu nowej międzynarodowej instytucji. Dzięki Baltic Fund możliwe będzie pogłębienie współpracy regionalnej pomiędzy Estonią, Łotwą, Litwą i Polską, a także z kolejnymi państwami w sąsiedztwie Morza Bałtyckiego.

Zgodnie z założeniami zaproponowanej koncepcji, Baltic Fund ma wspierać wszelkie cenne inicjatywy w dziedzinie bezpieczeństwa, gospodarki, energetyki i społeczeństwa obywatelskiego, co przełoży się na wzmocnienie poczucia regionalnej wspólnoty oraz współpracę ekspercką. Nowa instytucja wzorowana jest na doświadczeniach i mechanizmach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, a w swoich założeniach uwzględnia specyfikę regionu oraz kluczowe wyzwania przed nim stojące.

Dzięki Baltic Fund zwiększeniu ulegnie kapitał społeczny w postaci wiedzy oraz powiązań strukturalnych i międzyludzkich oraz polepszy się wizerunek i znaczenie regionu bałtyckiego w Europie i na świecie, co odgrywa fundamentalną rolę dla wzmacniania poczucia regionalnej wspólnoty oraz wzrostu bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego.

Inicjatywa Baltic Fund może mieć istotne znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej w regionie, a także dla dalszego rozwoju szeroko zakrojonej współpracy, w tym politycznej, wojskowej i gospodarczej państw basenu Morza Bałtyckiego.

Zakres tematyczny współpracy:

• Bezpieczeństwo

• Energetyka

• Gospodarka

• Społeczeństwo obywatelskie

W ramach projektów Baltic Fund będzie wspierać:

• Tworzenie sieci powiązań w regionie

• Działalność naukową

• Działalność ekspercką i analityczną

• Inicjatywy obywatelskie

Instytucja:

• Status dyplomatyczny

• Siedziba w jednym z miast państw członkowskich

• Język urzędowy: angielski

• Lokalni koordynatorzy w państwach członkowskich (powiązani z MSZ)

Władze:

• Rada Ambasadorów – najwyższy organ decyzyjny Funduszu

• Dyrektor Wykonawczy Baltic Fund – odpowiedzialny za działalność operacyjną Funduszu, wybrierany na podstawie rekomendacji państw członkowskich na okres 2 lub 3 lat

• Zaleca się, aby wszelkie procesy decyzyjne, zarówno dotyczące spraw bieżących, jak i strategicznych, opierały się na zasadzie jednomyślności

Budżet:

Początkowy (etap I): 1 000 000 EUR

• Polska: 500 000 EUR

• Państwa bałtyckie: 500 000 EUR

Każde kolejne państwo (etap II): dodatkowe 500 000 EUR / państwo

Mechanizmy wsparcia:

• Program stały – Baltic Security Studies

• Granty (do 6000 EUR)

• Granty strategiczne (do 50 000 EUR)

• Granty dedykowane

• Stypendia (do 600 EUR miesięcznie)

Grupy docelowe:

• Ośrodki badawcze i analityczne, think tanki

• Jednostki samorządu terytorialnego

• Ośrodki naukowe i akademickie

• Studenci i doktoranci, ze szczególnym uwzględnieniem studentów dyscyplin związanych z bezpieczeństwem

• Szkoły średnie, ze szczególnym uwzględnieniem klas wojskowych

• Organizacje pozarządowe, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji proobronnych

• Organizacje strażnicze, watchdogi

• Inne fundacje i stowarzyszenia

Koncepcja służy wyłącznie celom informacyjnym i koncepcyjnym i powinna poprzedzać debatę na temat wzmocnienia i zinstytucjonalizowania współpracy w regionie Morza Bałtyckiego.